Logo: Fundusz Europejski, Rzeczypospolita Polska, Unia Europejska
Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych
PFRON logo

Formularz zgłoszenia
Usługi indywidualnego transportu
Door-to-Door

UG Kolbudy
Klauzula informacyjna dla klientów GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KOLBUDACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się, że: 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach (zwanym dalej GOPS w Kolbudach) z siedzibą w 83-050 Kolbudy przy Staromłyńskiej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest mgr Marcin Lazarowski, e-mail: lazarowski@ug.kolbudy.pl , tel. kont. 530-072-074,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustawowych i wewnętrznych zadań GOPS w Kolbudach, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz realizacji zawartych umów,
 4. w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym odbiorcom, tj. podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu GOPS w Kolbudach, na podstawie zawartej
  z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 5. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • wyrażona, dobrowolna i jednoznaczna zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • realizacja zawartej z Administratorem umowy - art. 6 ust. 1. lit. b RODO,
  • wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na GOPS w Kolbudach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z realizacją ustawowych zadań w oparciu o nw. przepisy:
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne;
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
  • Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
  • Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
  • Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem”;
  • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;
  • oraz inne akty prawa powszechnie obowiązującego, do których stosowania z mocy ustawy zobligowany jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach.
 6. w większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani,
 7. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 9. dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający
  z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem
  a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
Logo: Fundusz Europejski, Rzeczypospolita Polska, Unia Europejska
Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych